Voorwaarden

VoorwaardenALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Vastgesteld door de Westfriese Glazenier
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen,
leveringen en diensten. Aanvullingen of wijzigingen zijn alleen
van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Levering- en betalingsvoorwaarden van de opdrachtgever
worden door ons niet erkend tenzij deze uitdrukkelijk door
ons schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 1 Definitie
Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
degene die deze algemene voorwaarden in een of meer
overeenkomsten gebruikt, respectievelijk daarnaar in aanbiedingen
of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die de gelding van
deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of
verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder,
verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt,
be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd)
glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, versmelting
en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in
de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende
materialen daaronder begrepen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding
verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard,
heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door
tussenpersonen opgenomen, binden de gebruiker eerst, indien deze
door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.
4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden
treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
Artikel 3 Prijzen
1.De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of
andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstand-
koming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij
door te berekenen.
2. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst,
een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de
prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook
een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q.
overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt
dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen,
zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
3. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Aflevering; levertijd
1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de gebruiker de keuze
dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
3. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij
worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

Artikel 5 Inbouwen glas in lood in isolatieglas

1. Op het inbouwen van glas in lood in isolatieglas geven wij 1 jaar garantie vanaf leverdatum.

2. Op het inbouwen van gepatineerd glas in lood in isolatieglas geven wij geen garantie.

Artikel 6 Klachten

A. Algemeen.
1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk
zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard of andere
monsters te leveren.
3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de
overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas,
of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.
B. Kwaliteit geleverde zaken.
1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit,
moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker
worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken,
te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.
De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.
C. Overige klachten.
1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking
hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden
gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake
geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen,
zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin
nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.
Bij een verschil van mening tussen gebruiker en wederpartij kan de wederpartij een onafhankelijke geschillencommissie
om een oordeel vragen (zie art.19)
D. Slotbepaling
1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de
zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke
bepalingen.
Artikel 6 Betaling
1.De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van
enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting.
De gebruiker is gerechtigd zonder opgave van redenen contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen
mits dit tevoren aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.
Voor levering aan een natuurlijk persoon(consumenten) geldt 35% aanbetaling na opdrachtbevestiging,offerte getekend
retour, restant contant bij oplevering.
2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente
verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim
blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd en
de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering
van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen
van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij,ongeacht of
de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7 De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de
overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling,
beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de
wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij
zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering
van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 29 ,00 exclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is
vervallen. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de
daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd
naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.
Artikel 7 Zekerheidsstelling
De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de
gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de
overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning geeft de gebruiker hetzij het
recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht
op schadevergoeding.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1.De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft
voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten
zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken
geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem
toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten
en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden,
komen voor diens rekening en risico.
Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking
van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar
dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de
gebruiker.
Artikel 10 Afmetingen, gewichten maten
1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging
belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met
inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas
en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 11 Overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet
waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan
grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,
epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoer-
middelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun
verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk
1.Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door verkocht glas in opdracht van de wederpartij te
bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op
de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen
in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de
navolgende artikelen is bepaald.
2. De gebruiker draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas(-in-lood), dat wil zeggen
elke (glas-in-lood)ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. voor zover de wederpartij enige risico –breuk,
brand, diefstal etc. – door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op
het werk onmiddellijk voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de gebruiker op die dag verrichte plaatsing-
werkzaamheden op te nemen en –bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke
grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring
mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
4. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot plaatsing van glas(-in-lood) juist wordt bevonden, is de gebruiker
slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
5. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker
niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen.
Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.
6. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtig-
heden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken
handmatig gebeurt.
Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel
geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.
Artikel 13 Afmeting en andere gegevens
1.De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker
verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies,
methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de
werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc.,
een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen,
zulks na overleg en instemming van de wederpartij.
Artikel 14 Meer- of minderwerk
1.Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen.
Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen,
geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.
Artikel 15 Schade en aansprakelijkheid
1.De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk
aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet
of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in uitdrukkelijke opdracht van wederpartij, leveren en plaatsen
van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of
samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het, op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, plaatsen in sponningen van
onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen
niet mogelijk maken.
3. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en
structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
4. Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar de
gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
5. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan de gebruiker geen garantie geven.
Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.
Artikel 16 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden
1.Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde
uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
2. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt;
Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand
overleg met hem zijn vastgesteld.
4. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking
worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werk-
zaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
Artikel 17 Verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.
VoorwaardenArtikel 18 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter
worden voorgelegd.

Voorwaarden

 

error: Content is protected !!